Skip to main content
Search

Zásady používania súborov cookies

Vítajte

Vitajte na www.soutez.jnj.cz/sk, ktoré sú majetkom JNTL Consumer Health (Czech Republic) s.r.o. Slovenská republika. Tieto Zásady používania súborov cookies sú určené na to, aby vás informovali o našich postupoch získavania informácií od vás v priebehu návštevy našich webových stránok s pomocou súborov cookies a ďalších sledovacích technológií.

Prehľad Zásad o vyslovení súhlasu s používaním súborov cookies v EU

Zákony EU vyžadujú, aby organizácie, ktoré odosielajú súbory cookies zo svojich webových stránok do počítačov návštevníkov, po poskytnutí jasných a zrozumiteľných informácií o tom, ako sa súbory cookies na webových stránkach používajú, získali ich súhlas:

Za účelom zabezpečenia dodržania týchto ustanovení, sme podnikli štyri kroky:

(i)            Identifikovali sme súbory cookies a ďalšie technológie sledovanie odosielané prostredníctvom týchto webových stránok, účel, ktorý plnia, a súvisiace informácie o lehote ich platnosti a o tom, či sa jedná o súbory cookies prvej či tretej osoby.

(ii)           Posúdili sme zásah do súkromia týchto súborov cookies podľa očakávaní o ochrane osobných údajov zákazníkov, a to na základe informácií získaných v bode (i) vyššie.

(iii)          Poskytli sme jasné a zrozumiteľné informácie o súboroch cookies s príslušnou mierou podrobností podľa miery zásahu do súkromia jednotlivých súborov cookies.

(iv)         Stanovili sme vhodnú stratégiu na získávanie súhlasu s použitím súborov cookies na webových stránkach so zohľadnením ich použití a miery zásahu do súkromia. Niektoré typy súborov cookies majú nárok na výnimku zo zákona a v príslušných prípadoch sa súhlas pre také súbory cookies nevyžaduje.

Stratégia získavania súhlasu používaná na týchto webových stránkach

Európske normy na získavanie súhlasu s použitím súborov cookies a podobných technológií sledovania (ako sú sledovacie pixely a skripty webových stránok) (ďalej iba "súbory cookies") sa neustále menia a zatiaľ čo stratégie predbežného výslovného súhlasu (alebo stratégie "registrácie") predstavujú najlepšie zákonné riešenie získania súhlasu, môžu však narušiť zážitok návštevníka a môžu mať negatívny dopad na zákonný zber dát na webových stránkach.

Alternatívny implicitní súhlas nám umožňuje predpokladať súhlas v prípade, že návštevníci súbory cookies neodmietnu (alebo ich "nezrušia") po poskytnutí informácií o najvýznamnejších súboroch cookies a jednoduchých ovládačov súbor cookies s jednoduchým použitím na najnižšej úrovni. To návštevníkom umožní vysloviť súhlas s použitím súborov cookies, s ktorými súhlasia, a odmietnuť tie, s ktorými nesúhlasia.

Stratégia súhlasu, ktorá je vhodná pre akýkoľvek príslušný typ súborov cookies, bude závisieť na miere prieniku do súkromia príslušného súboru cookies, so zohľadnením:

  • toho, kto súbor cookies odosiela (t.j. prvá alebo tretia osoba),
  • aké dáta súbor cookies zbiera,
  • aké účely plní,
  • akú dlhú má životnosť,
  • povaha webových stránok, prostredníctvom ktorých sa odosielajú. 

V prípade súborov vyžadujúcich súhlas, dodržiavame pri získaní súhlasu návštevníkov prístup rozdelenia do troch kategórií:

  • v prípade súborov cookies s malým zásahom do súkromia:  ponúkame rozšírené informácie o zásadách používania súborov cookies a ponúkame jednoduché prostriedky na zrušenie súborov cookies a získanie súhlasu návštevníka, pokiaľ použitie súborov cookies neodmietne.
  • v prípade súborov cookies so stredným zásahom do súkromia: používame rovnakú stratégiu ako v prípade súborov cookies s malým zásahom do súkromia a rovnako poskytujeme kontextuálne informácie o súboroch cookie na príslušnom mieste webových stránok (napr. informácie o súbore cookies okolo cielenej reklamy alebo iné funkcie webových stránok, ktoré využívajú tieto súbory cookies)
  • v prípade súborov cookies so silným zásahom do súkromia:  uplatníme stratégiu získania predbežného súhlasu (napríklad použití reklamného pásiku/automaticky otvárané okno vyžadujúce od návštevníkov, aby vyslovili súhlas s použitím týchto súborov cookies pred ich odoslaním).

Implicitný súhlas pre väčšinu súborov cookies:  Súbory cookies používané na týchto webových stránkach predstavujú iba malý alebo stredný zásah do súkromia. 

Zverejnenie súborov cookies podľa typu a nie podľa identity:  S ohľadom na vyšší počet súborov cookies zasielaných prostredníctvom týchto webových stránok, hodnotenie v Prílohe A neinformuje a nehodnotí preniknutie do súkromia všetkých jednotlivých súborov cookies. Namiesto toho sú súbory cookies roztriedené do kategórií (napríklad "reklamné súbory cookies, analytické súbory cookies atď.) a hodnotia prenikanie do súkromia jednotlivých kategórií so zohľadnením konkrétnych funkcií súborov cookies patriacich do príslušnej kategórie. To umožní informácie o súboroch cookies a jasnejšie pochopenie zákazníka.

POZNÁMKA: Hodnotenie typu súborov cookies vysielaných prostredníctvom týchto stránok je uvedené v Prílohe A a ponúka informácie o ich účeloch, lehote platnosti a informácie o odmietnutí súborov cookies.

Odkazy na ďalšie webové stránky

Tieto stránky môžu obsahovať odkazy alebo referencie na iné webové stránky. Dovoľujeme si upozorniť, že nemáme kontrolu nad súbormi cookies/technológiami na sledovanie iných webových stránok a tieto Zásady používania súborov cookies sa na také webové stránky nevzťahujú.

Ako nás môžete kontaktovať

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, komentáre či obavy s ohľadom na tieto Zásady používania súborov cookies či informačných postupoch na týchto stránkach, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu [email protected], alebo nám napíšte na adresu:

JNTL Consumer Health (Czech Republic) s.r.o.

Karadžičova 12

821 08 Bratislava

Zmeny týchto Zásad používania súborov cookies

V prípade, že nastane zmena týchto Zásad používania súborov cookies, upravené znenie zásad bude uverejnené na týchto stránkach. Tieto Zásady používania súborov cookies boli posledný raz aktualizované dňa 01.02.2023.​