Skip to main content
Search

Právne oznámenie

Všetok obsah týchto stránok vlastní a spravuje JNTL Consumer Health (Slovakia), s.r.o., Slovenská republika, a celosvetovo ho chráni autorské právo. Obsah môžete sťahovať iba pre svoje osobné nekomerčné využitie, ale nie je dovolené tento obsah pozmeňovať alebo ďalej reprodukovať. Obsah nesmie byť kopírovaný ani využívaný akýmkoľvek iným spôsobom.

Vlastník tejto stránky sa primerane vynasnaží, aby do týchto internetových stránok začlenil aktuálne a presné informácie, ale neposkytuje žiadne záruky ani uistenia týkajúce sa presnosti, aktuálnosti alebo kompletnosti poskytovaných informácií.

Vlastník tejto stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo ujmy, ktoré sú dôsledkom vášho prístupu alebo nemožnosti prístupu k týmto internetovým stránkam, alebo vášho spoľahnutia sa na akékoľvek informácie uvedené na týchto internetových stránkach.

Táto stránka je určená pre adresátov zo Slovenskej republiky..

Tieto internetové stránky môžu poskytovať odkazy alebo referencie na iné stránky, ale ich vlastník nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takých iných stránok a nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ujmu vyplývajúcu z tohto obsahu. Akékoľvek odkazy na iné stránky sú poskytované výhradne pre pohodlie užívateľov týchto internetových stránok.

Ochranné známky, servisné známky, obchodné názvy, obchodný dizajn a výrobky uvedené na týchto internetových stránkach sú chránené v Slovenskej republike a medzinárodne. Nič z vyššie uvedeného nesmie byť použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka tejto stránky, s výnimkou použitia pre označenie výrobkov alebo služieb spoločnosti.

Akékoľvek osobné údaje v elektronickej komunikácii s touto internetovou stránkou podliehajú Zásady ochrany osobných údajov pre túto stránku. Všetky ďalšie informácie obsiahnuté v tejto komunikácii, a to vrátane všetkých myšlienok, nápadov, konceptov, techník alebo know-how, smie vlastník tejto stránky použiť alebo kopírovať pre akékoľvek účely. Tieto účely môžu zahŕňať sprístupnenie tretím stranám a/alebo vývoj, výrobu a/alebo marketing výrobkov alebo služieb..

Odosielateľ akejkoľvek komunikácie na tieto stránky alebo inak vlastníkovi tejto stránky je zodpovedný za obsah a informácie v tejto komunikácii obsiahnuté, vrátane ich pravdivosti a presnosti.